Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu kvetinyemanuela.cz.

Provozovatelem internetového obchodu kvetinyemanuela.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů
je Mgr. Jan Kovačovský, místem podnikání Kirovova 2303/10, Karviná – Mizerov, IČ: 88192202, DIČ: CZ8509025580, neplátce DPH.

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?
  • Jaké osobní údaje zpracováváme a jaké k tomu máme oprávnění?
  • Odkud získáváme osobní údaje?
  • Komu dále osobní údaje předáváme?
  • Jak se dozvíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany
    osobních údajů můžete uplatnit?

Přistupujeme odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbáme na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na provozovatele Mgr. Jana Kovačovského
Doručovací adresa: Mgr. Jan Kovačovský, Kirovova 2303/10, Karviná – Mizerov
E-mail: info@kvetinyemanuela.cz
Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.kvetinyemanuela.cz
Květiny Emanuela nemají jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

2.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.

2.2 Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu:
V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku.

2.3 Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

2.4 V kamenných obchodech mohou být instalovány bezpečnostní kamery. Zpracování kamerových záznamů považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. 

2.5 Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

2.6 Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. Doba zpracování je v tomto případě tři roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

4. Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv. Společnost je také provozovatelem kamenných obchodů, kde dochází k vyzvednutí zboží zákazníkem. Většina těchto kamenných obchodů může být z bezpečnostních důvodů monitorována, a dochází tak proto ke zpracování fyzické podoby. 
Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás.

5. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1 Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

5.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy uplatňujeme své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.

5.3 Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.

5.4 V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.

6. Komu dále osobní údaje předáváme?

Pečlivě zvažujeme a posuzujeme, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Předáváme osobní údaje:
6.1 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;

6.2 poskytovatelům přepravních služeb;

6.3 některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

7. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás svedeme, jsou nepřesné,
neúplné či neaktuální.

9.2 Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na nás s žádostí, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se na nás s žádostí o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich
nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost , aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5 Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

9.6 Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má společnost právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má společnost právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření
totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte zejména v těchto případech.
(a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
(b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

11. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování
nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost při
zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na uvedených kontaktech.