Reklamační řád

podnikatele Mgr. Jana Kovačovského, místem podnikání Kirovova 2303/10, Karviná – Mizerov, IČ: 88192202, DIČ: CZ8509025580, neplátce DPH,

pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kvetinyemanuela.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) podnikatele Mgr. Jana Kovačovského, místem podnikání Kirovova 2303/10, Karviná – Mizerov, IČ: 88192202, DIČ: CZ8509025580, (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kvetinyemanuela.cz (dále jen „obchod“).

1.2.       Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.3.       Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.       Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

 

  1. ROZSAH REKLAMACE

2.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

2.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.       Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

  1. PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1.       Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo kupujícímu, prohlédne zboží sám kupující. V případě, že je na základě informace uvedené kupujícím v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen „příjemce zboží“) je kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem zboží. Pokud je zjištěno poškození zboží, je kupující / příjemce zboží povinen s doručovatelem vyhotovit záznam o poškození zboží a ihned uplatit reklamaci zboží. Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení osobně na provozovně prodávajícího parc. č. 1785 adrese: tř. Těreškovové, 734 01, Karviná – Mizerov  v provozní dobu provozovny vždy každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hod. nebo zasláním fotografie dodaného zboží na emailovou adresu prodávajícího.

3.2.       Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením prodávajícího v záručním listě stanovená delší.

3.3.       Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

3.4.       Reklamaci je oprávněn uplatnit kupující, který prodávajícímu prokáže, že je oprávněn k podání reklamace, zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží nebo záručním listem (v případě, že byl prodávajícím vydán).

3.5.       Kupující musí při uplatnění reklamace prodávajícímu sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje; touto volbou je kupující vázán a není oprávněn ji následně měnit.

3.6.       Kupující je povinen předložit prodávajícímu spolu s reklamací ve lhůtě pro uplatnění reklamace dle čl. 3.1. reklamačního řádu reklamované zboží a okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, se považuje za okamžik uplatnění reklamace kupujícím.

3.7.       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

 

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1.       Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4.2.       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.3.       V případě, že je reklamace prodávajícím shledána jako oprávněná, má kupující právo:

v případě podstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy,

v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Ostatní nároky kupujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4.4.       V případě, že kupujícímu vznikne na základě reklamace nárok odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci a totožný typ zboží není možné kupujícímu dodat, nabídne prodávající kupujícímu obdobné zboží ve stejné cenové relaci. V případě, že kupující s dodáním obdobného zboží nevysloví souhlas, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5.       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

4.6.       V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4.7.       Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode dne uplatnění reklamace. V případě, že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

4.8. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Toto je možné nejpozději do 30 dnů od doručení zásilky.

4.9. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2.       Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.